Általános adatok

Kapcsolat

Preferált kapcsolattartás módja:

Preferált kapcsolattartás ideje:

Számlázási adatok

Webhelyek

Kérjük adja meg weboldala(i) adatait amelyeken reklámokat szeretne megjeleníteni!

további webhely hozzáadása

Általános Szerződési Feltételek

Médiatulajdonoskra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Robecon International FZ-LLC

Rövidített elnevezés: Robecon International FZ-LLC
Székhely: FDRK 3458 Compass Building, AI Shohada Road. AI Hamra Industrial Zone – FZ Ras AI Khaimah , United Arab Emirates
Cégjegyzékszáma: 0000004035676
Bankszámlaszám: Mashreq Bank
AED IBAN: AE780330000019100914286
EUR IBAN: AE590330000019100947123
USD IBAN: AE860330000019100935579
BIC(SWIFT): BOMLAEAD

mint SZOLGÁLTATÓ a következők szerint állapítja meg a netadex.hu honlapon nyújtott szolgáltatás tekintetében a MÉDIATULAJDONOS felhasználó és közötte létrejövő jogviszony szerződéses feltételeit (továbbiakban ÁSZF):

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. SZOLGÁLTATÓa netadex.hu weboldalon elérhető elektronikus hirdetés-közvetítő rendszer működtetője, webhosting keretében (továbbiakban NETADEX RENDSZER). A NETADEX RENDSZER keretében SZOLGÁLTATÓ egyrészt hirdető felhasználói számára banner és statikus hirdetés(ek) közzétételét biztosítja a rendelkezésére álló online hirdetési felület(ek)en a hirdetésre vonatkozóan végrehajtott interakciók jellemzőinek statisztikai adatgyűjtése mellett, másrészt a médiatulajdonos felhasználói részre biztosítja online hirdetési felület(ek) hasznosíthatóságát banner és statikus hirdetések közzététele által.

1.2. A jelen pontban körülírt szolgáltatás elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül: mind a szerződéskötés, mind a teljesítés elektronikus úton történik.

1.3. Jelen ÁSZF tárgya a MÉDIATULAJDONOS és SZOLGÁLTATÓ közötti, az online hirdetési felület(ek) rendelkezésre bocsátására, használatára, hasznosítására irányuló jogviszony szabályainak meghatározása. Ezen általános szerződési feltételek a netadex.hu honlapon folyamatosan, bárki számára hozzáférhetők.

II. FOGALMAK

2.1. Jelen ÁSZF alkalmazása során az alábbi fogalmak alatt a következők értendők:

MÉDIATULAJDONOS olyan szervezet, személy, ami, vagy aki az online hirdetési felület, mint reklámhordozó felett rendelkezni jogosult, a reklám közzétevője,

HIRDETŐ: aki a saját vagy (ügynökség esetében) más érdekében hirdetést tesz közzé NETADEX RENDSZER igénybevételével, reklámozó,

ONLINE HIRDETÉSI FELÜLET: weboldalon kialakított banner zóna,

HIRDETÉS: gazdasági reklám, mely alatt jelen ÁSZF szempontjából mind a statikus, mind a banner hirdetés értendő,

STATIKUS HIRDETÉS: online hirdetés típus, a banner zónában plakátszerűen megjelenő hirdetés

BANNER HIRDETÉS: online hirdetés típus, a banner zónában megjelenő olyan hirdetés, amelyre rákattintva a látogatót a hirdető vagy a hirdető által képviselt reklámozó honlapjára irányítja át

INTERAKCIÓ: statikus hirdetés látogató számára történő megjelenítése és a banner hirdetés által a weboldal látogatójából kiváltott cselekmény, megnyilvánulás, jelen ÁSZF szempontjából különösen, de nem kizárólagosan a hirdetésre kattintás, űrlap kitöltése, vásárlás stb.

SZOLGÁLTATÁS: a NETADEX elektronikus hirdetés-közvetítő rendszer igénybevétele médiatulajdonosként vagy hirdetőként a I. fejezetben részletezettek szerint.

III. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A szerződés megkötéséhez szükséges technikai lépések a következők:

3.1.1. A netadex.hu weboldal látogatója a MÉDIATULAJDONOSKÉNT történő regisztrációs folyamat elindításával jelzi a SZOLGÁLTATÓ felé a szerződéskötési szándékát. . A regisztrációhoz a látogatónak az online űrlap kitöltését követően, (az adatbeviteli hibák kiküszöbölése érdekében) a felvitt adatok helyességének megerősítése és jelen ÁSZF elfogadása mellett a [REGISZTRÁLOK] ikonra kell kattintania, ezzel elektronikus úton elküldi a SZOLGÁLTATÓ részére a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát. Ezen pontban részletezett műveletek elvégzésével a NETADEX RENDSZER automatikusan felhasználói profilt hoz létre, azonban ez nem minősül a felek közötti szerződés létrejöttének.

3.1.2 A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a rendelkezésre bocsátani kívánt online hirdetési felület környezete, annak jellege, tartalma, megjelenése a SZOLGÁLTATÓ arculatával, szemléletével ellentétes, a látogató szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát ne, illetve csak részben fogadja el. Ennek megfelelően a felhasználói regisztrációt követően a SZOLGÁLTATÓ a weboldalra tekintettel, ahol a MÉDIATULAJDONOS által rendelkezésére bocsátandó hirdetési felület található, szubjektív megítélése alapján jogosult a szerződéskötést indokolás nélkül megtagadni, mely esetben az ajánlatot tevő látogató egyidejű értesítése mellett a felhasználói profil törlésére kerül sor.

SZOLGÁLTATÓ az arculatával, szemléletével ellentétesnek minősülőnek tekinti különösen, de nem kizárólagosan, ha a weboldal tartalma erőszakos jellegű, harmadik személyt vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, a köznyugalom megzavarására egyéb okból alkalmas, vagy megalapozottan feltehető, hogy jogszabályi tilalomba ütközik.

3.1.3 Felek között a szerződés a regisztráció SZOLGÁLTATÓ általi megerősítésével (ajánlat elfogadásával), az elektronikus visszaigazolásnak a MÉDIATULAJDONOS által megadott elektronikus levélcímre történő kézbesítésének időpontjában, határozatlan időtartamra jön létre. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy amennyiben tőle az ajánlatra nem érkezik válasz (hallgatás esete), az semmilyen körülmények között nem tekinthető az ajánlat elfogadásának.

3.2. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a szerződés elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződésnek tekintendő.

IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1. A SZOLGÁLTATÓ a MÉDIATULAJDONOS részére a szolgáltatás egyéni igénybevételét biztosító, jelszóval védett felületet, ún. virtuális adattárat (PROFIL) hoz létre és tart fenn a szerződés hatályban léte alatt.

SZOLGÁLTATÓ a személyes PROFIL keretében tájékoztatja MÉDIATULAJDONOST a szolgáltatás igénybevétele szempontjából lényeges valamennyi információról, így a MÉDIATULAJDONOS által megadott adatokról, az általa rendelkezésre bocsátott online hirdetési felület forgalmáról, az ott megjelenő hirdetés(ek)ről, a hirdetés(ek)kel kapcsolatos interakciókat részletező statisztikákról és a jutalék összegét nyilvántartó NETADEX számla egyenlegéről. MÉDIATULAJDONOS kizárólagosan a PROFIL használatával jogosult a szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZFben foglaltak szerint.

4.2. MÉDIATULAJDONOS főkötelezettsége az, hogy az általa tetszőleges paraméterekkel létrehozott vagy létrehozandó online hirdetési felületet a SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére bocsássa a szolgáltatás nyújtása céljából. A SZOLGÁLTATÓ főkötelezettsége a rendelkezésre bocsátott hirdetési felület hasznosításáért a végrehajtott interakciók alapján járó ellenértéknek a megfizetése.

4.3. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy MÉDIATULAJDONOS a SZOLGÁLTATÓ által elektronikus levélben megküldött beágyazókódot és/vagy mérőkódot haladéktalanul feltölti (beilleszti). A MÉDIATULAJDONOS felelős minden olyan hibáért, ami a nem megfelelő vagy késedelmes beillesztésből ered. A szolgáltatás igénybevételével MÉDIATULAJDONOS bármikor felhagyhat, a hirdetési felület(ek) rendelkezésre állását jogosult egyoldalúan, indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetni.

V. A HASZNÁLAT ELLENÉRTÉKE

1. A JUTALÉK ÖSSZEGE

5.1.1. MÉDIATULAJDONOS az általa rendelkezésre bocsátott online hirdetési felületen megjelenő hirdetéssel kapcsolatosan végrehajtott interakciók után, azok mennyisége alapján jogosult jutalékra.

5.1.2. Jelen ÁSZF elfogadásával MÉDIATULAJDONOS tudomásul veszi, hogy az egyes hirdetéshez kapcsolódó jutalék összegét a SZOLGÁLTATÓ egyoldalúan, a MÉDIATULAJDONOS közreműködése nélkül jogosult meghatározni.

5.1.3. MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy nem jogosult jutalékra abban az esetben, ha SZOLGÁLTATÓ arra utaló körülményt észlel, hogy az interakciók számának növekedését mesterséges forgalmat generáló eszköz vagy azzal egyenértékű módszer alkalmazása okozza.

5.1.4. SZOLGÁLTATÓ a jutalékot havi elszámolás alapján utólag, a MÉDIATULAJDONOS által szerződésszerűen kiállított számla alapján, az abban foglalt határidőben egyösszegben köteles megfizetni a MÉDIATULAJDONOS által megadott pénzforgalmi számlára történő átutalással. MÉDIATULAJDONOS a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson (jutalékon) felül további pénzbeli követelésre nem jogosult.

5.1.5. Amennyiben MÉDIATULAJDONOS a szolgáltatást hirdetőként is igénybe veszi, jogosult arra, hogy az őt megillető jutalék összegét átcsoportosítsa a hirdetői egyéni számlájára.

2. SZÁMLÁZÁSI REND

5.2.1. SZOLGÁLTATÓ a PROFIL keretében valós idejű elszámolást teljesít MÉDIATULAJDONOS részére mind a rendelkezésre bocsátott online hirdetési felület(ek)en megjelenő hirdetésekről, mind a hirdetésekkel kapcsolatosan megvalósított interakciók számáról, mind pedig az ezután járó jutalék összegéről. SZOLGÁLTATÓ a végrehajtott interakciók után járó jutalék összegét a teljesüléssel egyidejűleg írja jóvá a MÉDIATULAJDONOS jutalékokat nyilvántartó egyéni számláján.

5.2.2. Az elszámolás alapját kizárólagosan a NETADEX RENDSZER által mért adatok képezik. MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával a NETADEX RENDSZER statisztikáit hiteles és valós teljesítési igazolásként fogadja el. Amennyiben MÉDIATULAJDONOS a tárgyhónap utolsó napját követő 3 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, SZOLGÁLTATÓ úgy tekinti, hogy MÉDIATULAJDONOS kifejezetten megerősíti a vele a NETADEX RENDSZER által a PROFIL keretében közölt adatok hitelesként és valósként történő elfogadását.

5.2.3 MÉDIATULAJDONOSa tárgyhónap utolsó nap 24.00. órakor fennálló NETADEX számla egyenlegről – amennyiben az eléri a 10.000,- forint összeget – jogosult átutalásos számlát kiállítani a Megbízott felé, 15 napos fizetési határidővel. A kiállított számlát a Kifizetési Kérelem kitöltése alkalmával elektronikus úton a NETADEX rendszerbe egyidejűleg feltölteni szükséges.

5.2.4. MÉDIATULAJDONOS tudomásul veszi, hogy amennyiben az által kiállított számla a jelen számlázási rendnek nem felel, SZOLGÁLTATÓ jogosult azt visszaküldeni és a jutalék kifizetését a szerződésszerűen és szabályosan kiállított számla átvételéig megtagadni.

5.2.5. MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy SZOLGÁLTATÓ csak abban az esetben teljesít kifizetést, ha az általa utalandó összeg a 10.000,- (azaz tízezer) forintot eléri, ezért amennyiben MÉDIATULAJDONOS jelen fejezet szerint számított jutaléka nem éri el ezt az összeget, nem jogosult számlát kiállítani. Amennyiben a jelen fejezet szerint számított jutalék három hónap alatt sem éri el a 10.000,- forintot, MÉDIATULAJDONOS a negyedik hónap 15. napjáig jogosult a 10.000,- forintnál alacsonyabb összegről számlát kiállítani. Az ekként kiállított számlában foglalt követelés után kamat, késedelmi kamat nem jár.

VI. A SZEMÉLYES PROFILLAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. MÉDIATULAJDONOS tudomással rendelkezik arról, hogy a személyes felhasználói PROFILHOZ hozzáférés a felhasználónév és jelszó megadásával lehetséges. MÉDIATULAJDONOS tudomásul veszi, hogy a felhasználónév és jelszó kombinációjának megadásával kerül azonosításra, függetlenül attól, hogy ezen adatokat ki adja meg a SZOLGÁLTATÓ részére. MÉDIATULAJDONOS köteles gondoskodni arról, hogy a saját felhasználónevét és jelszavát titokban tartsa és felelősséggel tartozik azon személyek magatartásáért, akik a PROFIL felületen keresztül a nevében veszik igénybe a szolgáltatást. MÉDIATULAJDONOS köteles a jogosultatlan fél általi hozzáférést valószínűsítő körülmények észleléséről haladéktalanul értesíteni a SZOLGÁLTATÓT. SZOLGÁLTATÓ nem köteles helytállni a felhasználónév és jelszó jogosulatlan személyek általi használatából, illetőleg a késedelmes bejelentésből eredő károkért

6.2. MÉDIATULAJDONOS felhasználónevét, jelszavát, illetve az általa megadott valamennyi adatot jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni a PROFIL felületen tárolt információk megfelelő módosításával. A változás tudomásulvételéről SZOLGÁLTATÓ elektronikus levélben tájékoztatja a MÉDIATULAJDONOST, a változás ezen időponttól hatályos. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a MÉDIATULAJDONOS által megadott adatok pontosak legyenek és a valóságnak, valamint a személyazonosító okmányban, cégnyilvántartásban (egyéb, a jogi személyre irányadó nyilvántartásban), további közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezzenek. MÉDIATULAJDONOS az általa szolgáltatott adatok helytállóságáért felelősséggel tartozik. MÉDIATULAJDONOS SZOLGÁLTATÓ felhívására köteles késedelem nélkül az adatok helyességét az alátámasztó dokumentumokat, az azonosításához szükséges igazolásokat SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére bocsátani a felhívásban foglalt formában és határidőben.

6.3. SZOLGÁLTATÓ jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni, MÉDIATULAJDONOS szolgáltatáshoz való hozzáférését megtagadni, amennyiben a MÉDIATULAJDONOS által megadott bármely adat valótlan, hibás vagy egyéb okból akadályozza a jelen jogviszonyból eredő jogok gyakorlását vagy a vállalt kötelezettségek teljesítését.

6.4. Az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon belül köteles SZOLGÁLTATÓ részére bejelenteni a PROFIL megfelelő módosításáról. A változás tudomásulvételéről SZOLGÁLTATÓ elektronikus levélben tájékoztatja a MÉDIATULAJDONOSt, a változás ezen időponttól hatályos. MÉDIATULAJDONOS felelős a késedelmes adatváltozás által esetlegesen okozott károkért.

6.5. A SZOLGÁLTATÓ a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára csak a székhelye szerinti jogszabályban és az adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben adja ki, azokat célhoz kötötten, ezen jogviszonyból eredő jogának gyakorlása, illetve kötelezettségének teljesítése céljából kezeli, az adatkezelési szabályzattal összhangban.

VII. MÉDIATULAJDONOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS

7.1.1. A MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy olyan szerkesztési jogosultsággal rendelkezik az általa megadott domain alatt található weboldal tekintetében, mely keretében felhatalmazott online hirdetési felületek létrehozására, alakítására és a használat hirdetés céljából, ellenérték fejében történő átengedésére.

7.1.2. MÉDIATULAJDONOS az online hirdetési felület rendelkezésre állásának időtartama alatt köteles helytállni azért, hogy az online hirdetési felület a szerződésszerű használatra és hasznosításra alkalmas legyen, továbbá azért, hogy a használatot és hasznosítást harmadik személy joga nem akadályozza, nem korlátozza.

7.1.3. MÉDIATULAJDONOS nem rendelkezik szerkesztési jogosultsággal a hirdetés tartalma tekintetében és köteles biztosítani a hirdetés(ek) változatlan tartalommal történő megjelenését, illetve megjeleníthetőségét és egyébként a szolgáltatás hibátlan működését. MÉDIATULAJDONOS köteles minden olyan technikai művelet elvégzésére, ami lehetővé teszi a szolgáltatás nyújtását, ezen kötelezettség teljesítését SZOLGÁLTATÓ jogosult ellenőrizni. MÉDIATULAJDONOS nem jogosult jutalékra, amennyiben a rendelkezésre bocsátott online hirdetési felület hibája miatt azon nem lehet hirdetést közzétenni vagy az hibásan működik

7.1.4. MÉDIATULAJDONOS köteles gondoskodni arról, hogy az általa rendelkezésre bocsátott online hirdetési felület, illetve azok környezete a jogszabályi előírásoknak mindenkor megfeleljen és mentes legyen jogsértő tartalmaktól.

2. A HIRDETÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁNAK ÁTENGEDÉSE

7.2.1. A MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten felhatalmazza SZOLGÁLTATÓT arra, hogy a rendelkezésére bocsátott online hirdetési felületet hirdetés megjelenítése céljából a jelen ÁSZF szerint, harmadik személy (hirdető) hirdetésének elhelyezésére használja, és ekként hasznosítsa. MÉDIATULAJDONOS a jelen pont szerinti felhatalmazást jogosult bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

7.2.2. MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az online hirdetési felület hasznosítása főszabály szerint akként történik, hogy a NETADEX RENDSZER azt változtatás nélkül, automatikusan, elektronikus úton történő továbbítással közvetíti ki az online hirdetési felületre. Tekintettel arra, hogy a hirdetés megjelenítését az elektronikus hirdetés-kiszolgáló rendszer hajtja végre a hirdető által beállított kondícióknak megfelelő online hirdetési felületen, így SZOLGÁLTATÓ ellenőrzési körén kívül esik a hirdetés tartalmának, megjelenési formájának, az azzal a népszerűsíteni kívánt weboldalnak a meghatározására.

7.2.3. MÉDIATULAJDONOS tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre bocsátott online hirdetési felület hasznosíthatósága, látogatottsága, az interakciók száma előre pontosan nem kalkulálható. MÉDIATULAJDONOS elfogadja, hogy jelen jogviszony nem eredménykötelem, SZOLGÁLTATÓ az online hirdetési felületet hasznosítására jogosult amennyiben megfelelő hirdetést tud kihelyezni, de a hasznosításra nem köteles, MÉDIATULAJDONOS a SZOLGÁLTATÓVAL szemben nem jogosult elmaradt jövedelem, elmaradt haszon címén igényt előterjeszteni.

7.2.4. Kivételesen SZOLGÁLTATÓ jogosult MÉDIATULAJDONOS részére egyedi, előre meghatározott feltételekkel hirdetés-megjelenítési lehetőséget ajánlani, melyről a személyes PROFIL felület keretében tájékoztatja MÉDIATULAJDONOST. Ebben az esetben az ajánlat elfogadásával a szerződésre az ajánlatban foglalt feltételek irányadók a hirdető személye, a hirdetés tartalma, megjelenésének időtartama, az interakciók után járó jutalék tekintetében.

7.2.5. Amennyiben MÉDIATULAJDONOS jogát vagy jogos érdekét a közzétett hirdetés tartalma sérti, értesítésével felhívhatja a SZOLGÁLTATÓ-t a jogát sértő hirdetés eltávolítására a 8.2.4. pontban foglaltak szerint.

3. A NETADEX RENDSZERREL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGOK

7.3.1. A NETADEX RENDSZER védett ismeretnek minősülő, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági és szervezési ismeretek összessége, melyre tekintettel MÉDIATULAJDONOS kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy annak működésével kapcsolatos minden információt üzleti titokként kezel és megtart, továbbá annak illetéktelenek által történő megszerzésének, hasznosításának, másokkal való közlésének vagy nyilvánosságra hozatalának megakadályozása iránt minden szükséges intézkedést megtesz.

4. MESTERSÉGES FORGAROMAT GENERÁLÓ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK TILALMA

7.4.1. MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy mindennemű mesterséges forgalmat generáló eszköz (különösen, de nem kizárólagosan agent, robot, spider, script, lapok automatikus újrafrissítése stb.) vagy egyéb módszer (pl. a weboldal látogatóinak ösztönzése az interakciók végrehajtására) alkalmazásától tartózkodik, továbbá nem végez a rendelkezésre bocsátott online hirdetési felületeken „surf to pay” tevékenységet. MÉDIATULAJDONOS nem jogosult továbbá arra sem, hogy más, jelen megállapodással nem érintett weboldal felhasználásával a növelje a hirdetések forgalmát

7.4.2. Mesterséges forgalmat generáló eszköz vagy módszer működésére utaló bármely körülmény észlelése esetén - az interakciók száma után járó jutalékra tekintettel - SZOLGÁLTATÓ úgy tekinti, hogy az a MÉDIATULAJDONOSTÓL származik. A MÉDIATULAJDONOSNAK betudható interakciónak kell tekinteni a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyek vagy hozzátartozók által végrehajtott interakciókat is

7.4.3. MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy mind a szolgáltatás céljával, mind az azt igénybevevő hirdetők érdekével ellentétes a valós érdeklődést nem tükröző interakciók végrehajtása, ezért bármilyen mesterséges forgalmat generáló eszköz vagy módszer alkalmazása jelen szerződés olyan súlyos megsértésének minősül, melynek következtében SZOLGÁLTATÓ jogosult a MÉDIATULAJDONOS szolgáltatáshoz hozzáférését azonnali hatállyal felfüggeszteni, jelen szerződést megszüntetni és a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéből MÉDIATULAJDONOST a jövőre nézve véglegesen kizárni. MÉDIATULAJDONOS a jelen pont szerinti interakciók után jutalékra nem jogosult, tekintettel arra, hogy az visszafizetésre kerül az érintett hirdető(k) részére. MÉDIATULAJDONOS jelen pontban foglaltakon túlmenően köteles SZOLGÁLTATÓ vagyoni és nem vagyoni kárát teljes körűen, maradéktalanul megtéríteni.

VIII. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. SZAVATOSSÁG

8.1.1. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a kizárólag netadex.hu domain nevű weboldalon történő regisztráció esetén NETADEX RENDSZER kizárólagos üzemeltetője, a szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt köteles helytállni azért, hogy a NETADEX RENDSZER a szerződésszerű használatra alkalmas legyen, továbbá azért, hogy a használatot harmadik személy joga ne akadályozza, korlátozza.

8.1.2. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a hirdetéseket saját nevében és érdekében vagy harmadik személlyel kötött érvényes és hatályos megbízás alapján, a hirdető érdekében teszi közzé. A MÉDIATULAJDONOS által rendelkezésre bocsátott online hirdetési felületére irányított hirdetése(ke)t, a megjelenés időtartamát Szolgáltató jogosult egyoldalúan, a MÉDIATULAJDONOS közreműködése nélkül meghatározni.

8.1.3. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a szolgáltatás jelenleg és a szerződés hatályban léte alatt megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

8.1.4. SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz a szolgáltatás, illetőleg az elektronikus hirdetés-közvetítő rendszer rendeltetésszerű, hibátlan és biztonságos működése érdekében. SZOLGÁLTATÓ köteles minden olyan technikai művelet elvégzésére, ami biztosítja a szolgáltatás akadálytalan igénybevételét. SZOLGÁLTATÓ vállalja továbbá, hogy amennyiben az online hirdetési felülettel kapcsolatban bármely károsodás, rendeltetésszerű használatot kizáró, illetve egyébként a HIRDETŐ intézkedését is igénylő körülmény bekövetkeztéséről szerez tudomást, késedelem nélkül értesíti a HIRDETŐT.

8.1.5. SZOLGÁLTATÓ nem jogosult díjra, amennyiben az online hirdetési felület hibája miatt azon nem lehet hirdetést közzétenni vagy az hibásan működik.

8.1.6. SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, amely az internet sajátos jellegéből adódóan lép fel (az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi-, technikai hiba vagy egyéb körülmény, amely az internet működésével rendszerint együtt jár), illetőleg vis maiornak tekintendő rendkívüli esemény, amely érdekkörén kívül eső elháríthatatlan körülménynek minősül.

8.1.7. SZOLGÁLTATÓ nem vállal a felelősséget a MÉDIATULAJDONOS által a szolgáltatás igénybevétele során felhasznált eszközökön tárolt bármely személyes adataiban, fájlokban stb. bekövetkezett kárért.

2. A HIRDETÉSI FELÜLET HASZNÁLATA

8.2.1. SZOLGÁLTATÓ jogosult a szolgáltatás teljesítéséhez az online hirdetési felületet jelen szerződésben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni. SZOLGÁLTATÓ a használatért a jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint ellenérték fizetésére köteles. SZOLGÁLTATÓ az online hirdetési felületet hasznosítására jogosult, amennyiben megfelelő hirdetést tud kihelyezni, de a hasznosításra nem köteles, elmaradt jövedelemért helytállási kötelezettség nem terheli. SZOLGÁLTATÓ nem jogosult a rendelkezésére bocsátott online hirdetési felületet a jelen szerződésben rögzített céltól eltérően használni.

8.2.2. SZOLGÁLTATÓ jogosult egyoldalúan, a MÉDIATULAJDONOS közreműködése nélkül meghatározni, hogy a rendelkezésére bocsátott online hirdetési felületen mely hirdető(k) hirdetése(i) jelenjen(ek) meg. Az online hirdetési felület hasznosítása főszabály szerint akként történik, hogy a NETADEX RENDSZER a hirdető felhasználó által közzétenni kívánt hirdetést változtatás nélkül, automatikusan, elektronikus úton történő továbbítással közvetíti ki az online hirdetési felületre. Mindezekre tekintettel SZOLGÁLTATÓ nem köteles ellenőrizni az általa továbbított hirdetést, nem köteles olyan tényeket, körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. SZOLGÁLTATÓ a Hirdetés jellemzői és tartalma - mint az ellenőrzési körén kívül eső körülménynek – miatt MÉDIATULAJDONOST esetlegesen érő károkért a felelősségét kizárja.

8.2.3. SZOLGÁLTATÓ jogosult az online hirdetési felület rendeltetésszerű használhatóságát ellenőrizni és a használatot indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a használat nem felel meg jelen szerződésben foglalt feltételeknek.

8.2.4. Amennyiben MÉDIATULAJDONOS jogát vagy jogos érdekét a közzétett hirdetés tartalma sérti, jogosult felhívni a SZOLGÁLTATÓT a jogát sértő hirdetés eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogsértő tartalmú hirdetés azonosításához szükséges adatokat. SZOLGÁLTATÓ az értesítés kézhezvételétől számított 12 órán belül köteles intézkedni az érintett hirdetés eltávolítása iránt.

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

9.1.1. MÉDIATULAJDONOS a PROFIL PROFIL felületen tárolt információk megfelelő módosításával bármikor jogosult - online hirdetési felület rendelkezésre bocsátása érdekében - további weboldalt regisztrálni. Felek között a szerződés módosítása a SZOLGÁLTATÓ általi megerősítéssel (ajánlat elfogadásával), az elektronikus visszaigazolásnak a MÉDIATULAJDONOS által megadott elektronikus levélcímre történő kézbesítésének időpontjában jön létre. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy amennyiben tőle a további online hirdetési felületekkel kapcsolatban nem érkezik válasz (hallgatás esete), az semmilyen körülmények között nem tekinthető a szerződés módosításának elfogadásának.

9.1.2. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a MÉDIATULAJDONOS által rendelkezésre bocsátani kívánt további online hirdetési felület környezete, annak jellege, tartalma, megjelenése a SZOLGÁLTATÓ arculatával, szemléletével ellentétes, a szerződés módosítására vonatkozó ajánlatot ne, illetve csak részben fogadja el. Ennek megfelelően a MÉDIATULAJDONOS által felajánlott további hirdetési felület tekintetében is jogosult a szerződéskötést indokolás nélkül megtagadni.

X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. MEGSZÜNTETŐ FELTÉTEL BEKÖVETKEZÉSE

10.1.1. MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a felek közötti jogviszony automatikusan megszűnik, amennyiben 365 napnál hosszabb időtartam telik el úgy, hogy MÉDIATULAJDONOS nem veszi igénybe a szolgáltatást (nem bocsát rendelkezésre online hirdetési felületet). SZOLGÁLTATÓ a jogviszony megszűnésével egyidejűleg a megszűnésről elektronikus levélben értesíti a MÉDIATULAJDONOST.

2. FELMONDÁS

10.2.1. Jelen szerződést MÉDIATULAJDONOS jogosult azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetni a SZOLGÁLTATÓHOZ címzett egyoldalú nyilatkozatával.

10.2.2. SZOLGÁLTATÓ jogosult jelen szerződést indokolás nélkül, 5 napos felmondási idő alkalmazásával megszüntetni a MÉDIATULAJDONOS-hoz címzett egyoldalú nyilatkozatával.

10.2.3. SZOLGÁLTATÓ jogosult jelen szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a MÉDIATULAJDONOS jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET vagy más, a jelen jogviszonyra vonatkozó szabályt olyan súlyosan megszeg, illetve egyébként olyan magatartást tanúsít, melyre figyelemmel jelen jogviszony fenntartása SZOLGÁLTATÓTÓL nem elvárható. Azonnali hatályú felmondásra okot adó cselekmények különösen, de nem kizárólagosan:

(i.) ha MÉDIATULAJDONOS akadályozza vagy veszélyezteti a SZOLGÁLTATÓ hálózatának rendeltetésszerű működését,

(ii) a rendszert nem rendeltetésszerűen, félrevezető vagy másokat megtévesztő módon, bármely módon kijátszva, a hálózat integritását sértő vagy veszélyeztető módon használja

(iii.) helytelen vagy félrevezető adatokat, információkat közölt a SZOLGÁLTATÓVAL, jogosulatlanul más nevében jár el

(iv.) a NETADEX RENDSZER-t jogszabályba ütköző módon vagy célokra veszi igénybe; vagy azt a SZOLGÁLTATÓ jogszabálysértésre irányulónak vagy mások jogának, jogos érdekének megsértésére alkalmasnak ítéli meg,

(v.) olyan magatartást tanúsít, mely a SZOLGÁLTATÓ jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sérti vagy veszélyezteti.

SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a NETADEX RENDSZER rendeltetésével ellentétesnek tekintendő különösen a MÉDIATULAJDONOS betudható, a jutalék összegének növelésének céljával interakciók mesterséges generálása.

10.2.4. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a MÉDIATULAJDONOS szerződésszegő magatartása esetén az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó jogának gyakorlásától függetlenül fenntartja a jogot arra, hogy a szerződésszegéssel okozott károk megtérítését MÉDIATULAJDONOSTÓL követelje, illetve a MÉDIATULAJDONOST a NETADEX RENDSZER igénybe vételéből a jövőre nézve véglegesen kizárja.

3. ELJÁRÁS A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN

10.3.1. A jogviszony bármely okból történő megszűnése nem mentesíti a feleket az addigi teljesítéssel történő elszámolási kötelezettség alól. MÉDIATULAJDONOS a szerződés megszűnésének napján a jutalékot nyilvántartó egyéni számlán fennálló egyenleg összegéről jogosult számlát kiállítani a jelen ÁSZF-ben meghatározott számlázási rend szerint azzal, hogy erre az esetben az 5.2.6. pontban foglalt korlátozás nem terjed ki.

10.3.2. A jogviszony megszűnését követő 15 napon belül felek kötelesek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a másik fél tulajdonát képező ingóságot, okiratot visszaszolgáltatni.

10.3.3. SZOLGÁLTATÓ a jogviszony megszűnését követő 30. napon jogosult helyreállíthatatlanul megszüntetni a MÉDIATULAJDONOS-i személyes felhasználói PROFIL-t. A jogviszony megszűnése és a PROFIL törlése közötti időszakban MÉDIATULAJDONOS nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni, a hozzáférést SZOLGÁLTATÓ jogosult felfüggeszteni.

XI. KAPCSOLATTARTÁS

11. A jelen szerződés teljesítése során az elsődleges kapcsolattartási forma az elektronikus levelezés. MÉDIATULAJDONOS köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre küldött a küldemények eredményesen kézbesíthetők legyenek, ennek elmulasztásából eredő károkat viselni köteles.

11.2. Felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítéseket, tájékoztatásokat érvényesen kizárólagosan írásban tehetik meg, elektronikus levél, illetve postai úton, ajánlott levél formájában.

11.3. Elérhetőségek a SZOLGÁLTATÓ részéről:

E-mail: office@robeconinternational.com
Levelezési cím: ROBECON International FZ-LLC , FDRK 3458 Compass Building, AI Shohada Road. AI Hamra Industrial Zone – FZ , Ras AI Khaimah , United Arab Emirates

11.4. Tértivevényes küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a tértivevényen feltüntetett időpont. Amennyiben a tértivevény „nem kereste”, „a címzett ismeretlen”, „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a küldemény átvételének megtagadása esetén, illetve az ajánlott különszolgáltatással feladott postai küldemények tekintetében Felek az átvétel tényétől függetlenül úgy tekintik, hogy a küldemény a postára adástól számított 5. munkanapon a címzetthez megérkezett.

11.5. Az elektronikus levelet abban az időpontban kell kézbesítettnek tekintetni, amikor SZOLGÁLTATÓ azt a MÉDIATULAJDONOS által megadott elektronikus levélcímre elküldte, amennyiben nem kapott hibaüzenetet a kézbesítés eredménytelenségéről.

XII. TITOKTARTÁS

12.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen jogviszony alapján a másik félről tudomásukra jutó bármely tényt, tájékoztatást, egyéb adatot üzleti titokként kezelnek és azt jelen jogviszony megszűnését követően határidő nélkül megtartják, illetéktelenek részére történő közléstől és nyilvánosságra hozataltól tartózkodnak. A jelen pontban rögzített kötelezettségek megsértése esetén a szerződésszegő fél köteles a másik fél részére haladéktalanul megtéríteni a szerződésszegéssel felmerült valamennyi kárt és költséget.

XIII. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

13.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, egymást valamennyi lényeges körülményről haladéktalanul értesítik. Felek vállalják, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat megkísérlik békés úton rendezni.

13.2. Felek megállapodnak és MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy állampolgárságától függetlenül a jelen szerződésből eredő esetleges jogvita elbírálására Egyesült Arab Emírségek bíróságainak joghatósága kerüljön kikötésre.

13.3. Szolgáltató kijelenti, hogy Békéltető Testület döntésének nem veti alá magát.

XIV. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

14.1. Jelen ÁSZF rendelkezései 2022. június 01. napon lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.

14.2. Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTŐL felek érvényesen csak külön írásbeli megállapodással térhetnek el.

14.3. SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF módosítására, mely esetben a módosított rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF annak közzétételi napján hatályba lép akként, hogy az a már hatályos szerződésekre is érvényes, kivéve amennyiben SZOLGÁLTATÓ hirdetési díj minimum összegét módosítja, mely előírások a hatályba lépést követően indítandó reklámkampányokra kötelezőek.

14.4. MÉDIATULAJDONOS jogosult a közzétételtől számított 3. napig a módosuló rendelkezésekkel szemben – akár részben, akár egészben – tiltakozást előterjeszteni, ebben az esetben a tiltakozó MÉDIATULAJDONOS és SZOLGÁLTATÓ már hatályos szerződésére, illetve szerződéses rendelkezésre tiltakozással érintett rendelkezések hatálya nem terjed ki. MÉDIATULAJDONOS tudomásul veszi, hogy amennyiben a módosuló rendelkezésekkel szemben tiltakozást nem terjeszt elő és a hatálybalépést követően a SZOLGÁLTATÁST igénybe veszi, azt SZOLGÁLTATÓ úgy tekinti, hogy a módosult rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

14.5. MÉDIATULAJDONOS jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezik, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések és a saját általános szerződési feltételei egymással ellentétesek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri el magára nézve kötelezőnek.

14.6. Jelen szerződésre az Egyesült Arab Emírségek jogrendje irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a SZOLGÁLTATÓ székhelyének törvényei és az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak.

01.06.2022

ROBECON International FZ-LLC

FDRK 3458 Compass Building, AI Shohada Road. AI Hamra Industrial Zone – FZ Ras AI Khaimah , United Arab Emirates